Wolny Uniwersytet Cyfrowy (FREE University)

FREE uruchamia Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów w ramach którego zamierza prowadzić zajęcia z korzystania z komputerów i Internetu („Wolny Uniwersytet Cyfrowy”). Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w wybranych gminach, które zgłoszą zainteresowanie inicjatywą FREE oraz zdalnie z wykorzystaniem szkoleń on-line.

Szkolenia obejmą osoby powyżej 65 roku życia w tym także osoby niewidzące. Zakres szkoleń dotyczyć będzie praktycznych aspektów korzystania ze smartfonów, tabletów i komputerów – ze szczególnym naciskiem na bezpieczne korzystanie z Internetu.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu w 2017 r. projekt będzie finansowany ze środków unijnych w ramach Działania 3.1  Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, w tym obsługę smartfonów,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
    jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, w tym zakupy w sieci, przelewy przez Internet itd.,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Poszukujemy partnerów chętnych do udziału w tej inicjatywie, w tym inne uniwersytety trzeciego wieku, gminy oraz organizacje pozarządowe!