Prawo autorskie w edukacji elektronicznej

Wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji Online Educa Berlin 2016, gdzie zaprezentowaliśmy wystąpienie dotyczące niepewności prawnej w związku z nauczaniem przez Internet (ang.”Legal uncertainty in e-learning environments”). Główne tezy prezentacji skoncentrowały się na rosnącej niepewności w odniesieniu do wykorzystywania treści cyfrowych w procesie nauczania przez Internet, w tym zasady odpowiedzialności nauczyciela za tworzone treści oraz administratora serwisu za hosting tych treści.

W szczególności omówiony został wyrok Trybunału luksemburskiego w sprawie GS Media w którym sędziowie uznali, że można ponieść odpowiedzialność za sam fakt odesłania (linkowania) do treści, które zostały opublikowane w Internecie przez osoby trzecie, a które to treści naruszają prawa autorskie. Przedstawiliśmy także założenia reformy prawa autorskiego w Unii Europejskiej, która zakłada wprowadzenie obligatoryjnej formy dozwolonego korzystania z materiałów cyfrowych dla potrzeb e-learningu, co nie jest jasne w obowiązującym stanie prawnym, o czym dobitnie świadczy projekt nowej dyrektywy w tym zakresie:

  • Zakres tych wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do cyfrowych sposobów korzystania jest niejasny. Ponadto, brakuje jasności co do tego, czy te wyjątki lub ograniczenia mają zastosowanie, gdy nauczanie ma miejsce w internecie, a zatem odbywa się na odległość.
  • Ponadto w obecnych ramach prawnych nie przewidziano skutku transgranicznego. Taka sytuacja może utrudniać rozwój działalności dydaktycznej wykorzystującej materiały cyfrowe i nauczania na odległość. W związku z tym, aby placówki edukacyjne mogły odnieść korzyści z całkowitej pewności prawa, korzystając z utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną w cyfrowej działalności dydaktycznej, w tym w internecie i ponad granicami, konieczne jest wprowadzenie nowego obowiązkowego wyjątku lub ograniczenia.
    • Wniosek o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, pkt 14