Konieczność zgody rodzica na profilowanie dziecka przez serwisy internetowe

FREE angażuje się w działania legislacyjne pro publico bono w odniesieniu do regulacji zbierania danych przez serwisy internetowe dla celów profilowania i marketingu w odniesieniu do dzieci poniżej 16 roku życia. W dniu 9 grudnia wzięliśmy udział w eksperckiej debacie w Ministerstwie Cyfryzacji i zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w odniesieniu do zagadnienia, czy przepisy krajowe powinny a jeżeli tak to w jakim zakresie doprecyzować treść art. 8 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Przepis ten zakłada, że konieczna jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia w przypadkach, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy on-line z dzieckiem, ale administrator serwisu profiluje oraz zbiera dane na temat korzystania z serwisu przez dziecko. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą obniżyć ten wiek do lat 13. FREE proponuje, byśmy pozostawili wiek 16 lat, aby ujednolicić poziom ochrony dzieci w UE oraz ułatwili działalność przedsiębiorstwom w tym zakresie, chyba że pozostałe państwa członkowskie obniżą ten wiek. Wówczas dopiero powinniśmy uczynić to samo.

Główne tezy wystąpienia:

  • Nowe przepisy krajowe nie powinny na obecnym etapie doprecyzować treści art. 8 ogólnego rozporządzenia.
  • Istnieją poważne argumenty za obniżeniem granicy wiekowej do 13 lat, ale póki inne państwa członkowskie nie skorzystają z tej możliwości, lepiej jest zachować jednolity standard w UE.
  • Działania legislacyjne powinny jednakże dotknąć Uśude i wprowadzić poprawną definicję usługi społeczeństwa informacyjnego, aby zapewnić jej zgodność z prawem unijnym oraz zagwarantować jednolite stosowanie ogólnego rozporządzenia.