Code to the Future – NUTS Łódzki

Od września 2019 r. poprowadzimy zajęcia w podregionie Łódzkim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Łódzki” (POPC.03.02.00-00-0177/17-03), który uruchomiliśmy dzięki wygranej w II konkursie 3.2 POPC finansowanemu w 95% ze środków unijnych a w 5% dzięki wkładowi własnemu FREE (całkowita wartość projektu: 1 747 588,00 PLN, dofinansowanie: 1 646 038,00 PLN).

Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od września 2019 do końca 2020 r. przeszkolimy łącznie 152 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Oprócz tego, przeszkolimy także 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl