Code to the Future – NUTS Elbląski

Od września 2019 r. poprowadzimy zajęcia w podregionie Elbląskim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Elbląski” (POPC.03.02.00-00-0179/17-03), który uruchomiliśmy dzięki wygranej w II konkursie 3.2 POPC finansowanemu w 95% ze środków unijnych (całkowita wartość: 681 992,00 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 633 742,00 PLN) a w 5% dzięki wkładowi własnemu FREE.

Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od września 2019 do końca 2020 r. przeszkolimy łącznie co najmniej 32 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Oprócz tego, przeszkolimy także 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl