Kod do przyszłości

Zakończyliśmy nabór do IV edycji programu „Kod do przyszłości”, który będzie realizowany przez FREE przy wsparciu Fundacji Girls Code Fun, Robocamp i Szkoły „Alfa” i „Omega”. Wszystkie projekty składające się na „Kod do przyszłości” finansowane są w ok. 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 3.2 POPC oraz w co najmniej 5% przez FREE.

Od 2017 roku nauczyciele we wszystkich szkołach w ramach projektu „Kod do przyszłości” realizowanego w 11 podregionach w Polsce uczą  się jak przekazywać dzieciom podstawy programowania w sposób kreatywny i przyjazny dla maluchów w klasach I-III.  Dla wielu nauczycieli rodzi to konieczność zdobycia całkowicie nowych umiejętności.

koty-i-myszy-07

Projekty prowadzone są w następujących podregionach:

 1. Kod do przyszłości – podregion Sieradzki,
 2. Kod do przyszłości – podregion Warszawski Wschodni,
 3. Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski,
 4. Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki,
 5. Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki,
 6. Kod do przyszłości – podregion Siedlecki,
 7. Kod do przyszłości – podregion Łódzki,
 8. Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni,
 9. Kod do przyszłości – podregion Elbląski,
 10. Kod do przyszłości – podregion Świecki,
 11. Kod do przyszłości – podregion Koniński.

W ramach projektu prowadzimy bezpłatne kursy programowania dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Fundacja bierze udział w konkursie na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podczas zajęć nauczyciele poznają metody i techniki używane do nauki programowania, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci w klasach 1-3. Dowiedzą się, jak zastosować ideę nauki poprzez zabawę.

koty-i-myszy-09
DZIĘKI WARSZTATOM SZKOŁA ZYSKA:
1. Kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania,
2. Sprawdzone scenariusze lekcji,
3. Sprzęt komputerowy dla nauczycieli,
4. Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, na której uzyskają dostęp do:
• Gotowych scenariuszy lekcji z programowania dla klas 1-3,
• Opracowanych zadań domowych oraz testów sprawdzających,
• Systemu automatycznego sprawdzania prac domowych oraz testów,
• Analizy wyników i opisu ścieżki rozwoju,
• Do wirtualnego doradcy/trenera,
• Forum komunikacji i wymiany doświadczeń.

Szkolenia będą podzielone na dwie części. W pierwszej to nauczyciele zamienią się na chwilę w uczniów i we współpracy z doświadczonym trenem będą uczyć się programowania. Na drugim etapie będą mogli zweryfikować dotychczas zdobyte umiejętności w praktyce – podczas prowadzonych zajęć z dziećmi.

Więcej szczegółów na stronie koddoprzyszlosci.pl

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „KOD DO PRZYSZŁOŚCI”

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych w projekcie „Kod do przyszłości” realizowanego na terenie podregionu dla którego w konkursie wygrała Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

 1. CEL PROJEKTU

Projekt „Kod do przyszłości” polega na następujących działaniach Fundacji:

 1. Organizacji bezpłatnych 12h szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 6h szkoleń dla osób dorosłych z nauczania:
  1. budowy i programowaniu robotów LegoWeDo
  2. programowania w nowoczesnych, wizualnych językach programowania (ScratchJR, Scratch, Lego)
  3. rozwoju podstawowych kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i osób dorosłych.
 2. Organizacji bezpłatnych 10h szkoleń indywidualnych dla każdego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wraz z dziećmi
 3. Organizacji dni wyjazdowych dla szkół, które zgłosiły swój udział w projekcie
 4. Użyczeniu a po ukończeniu projektu – przekazaniu na własność nauczycielowi tabletu (nie dotyczy osób dorosłych)
 5. Użyczeniu a po ukończeniu projektu i rozliczeniu wszystkich nauczycieli – przekazaniu na własność szkołom podstawowym klocków LegoWeDo 1.0 albo klocków LegoWeDo 2.0 i tabletów (w zależności od konkursu)
 6. Udostępnieniu wsparcia mentorów online i offline
 7. Zagwarantowania bezpłatnego dostępu do platformy e-learningowej pod adresem: https://polanski.edu.pl
 8. Zagwarantowaniu materiałów w postaci książek ze scenariuszami zajęć oraz innych materiałów potrzebnych do rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci

Nauczycielem jest osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje do nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej za wyjątkiem nauczycieli informatyki.

Osobą dorosła jest osoba fizyczna pracująca w bibliotece, domu kultury lub w ośrodku doskonalenia nauczycieli położonym w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa, która otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.2 POPC.

 2. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KOD DO PRZYSZŁOŚCI”

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie przez Beneficjenta w terminie wskazanym na:

poprzez:

 1. wypełnienie, opieczętowanie i podpisanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego za pośrednictwem wskazanych powyżej witryn internetowych, zwanego dalej „Formularzem” oraz
 2. przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@free.org.pl

Organizator dopuszcza na zasadzie wyjątku przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres Fundacji pod warunkiem, że deklaracja zostanie otrzymana przed terminem upływu zgłoszeń.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń jest podawany odrębnie dla każdego konkursu.

Beneficjent na adres e-mail podany w Formularzu otrzyma powiadomienia o pomyślnym przesłaniu zgłoszenia. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku szkoły. Ostateczna decyzja w tej kwestii pozostaje w gestii Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wydarzeń znajdujących się na stronach internetowych wskazanych powyżej. Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem językowym wszystkich opisów.

Szkoła publiczna może wycofać swoje zgłoszenie lub zgłaszać modyfikacje w treści swojego zgłoszenia bez podawania powodów.

 3. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się do:

 1. przeprowadzenia działań o których mowa w pkt I regulaminu z udziałem trenerów, asystentów i mentorów Fundacji;
 2. bezpłatnego przekazania sprzętu szkole oraz nauczycielom;
 3. bezpłatnego przekazania materiałów do nauki nauczycielom i osobom dorosłym;
 4. kontroli szkół oraz nauczycieli i rozliczenia z:
 • obecności na zajęciach w ramach I i II etapu
 • prowadzenia dzienników zajęć pozalekcyjnych w formie papierowej i elektronicznej
 • przekazania umów powierzenia sprzętu
 • rozliczenia się z zajęć pozalekcyjnych
 • aktywności na forach na platformie e-learningowej
 • promocji projektu;

 4. ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELA  (OSOBY DOROSŁEJ)

Obowiązki nauczyciela w projekcie „Kod do przyszłości” to:

 1. udział w szkoleniach w ramach I i II etapu (w przypadku osoby dorosłej – jedynie I etapu);
 2. prowadzenie dzienników zajęć w wersji elektronicznej oraz papierowej (nie dotyczy osób dorosłych);
 3. rejestracja i logowanie na platformie e-learningowej;
 4. dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami na platformie;
 5. osiągnięcie wskaźnika 16 przeszkolonych dzieci w ciągu jednego lub więcej semestrów (nie dotyczy osób dorosłych);
 6. rozliczenie się z Fundacją z dzienników i umów (nie dotyczy osób dorosłych);
 7. dbanie o powierzony sprzęt (nie dotyczy osób dorosłych);
 8. stałe podnoszenie własnych kwalifikacji.

 5. ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

Szkoła publiczna zakwalifikowana do udziału w projekcie ma obowiązek:

 1. oddelegować zadeklarowaną liczbę nauczycieli na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach I i II etapu;
 2. zapewnić 16 dzieci na każdego zadeklarowanego nauczyciela;
 3. zapewnić możliwość kontynuacji projektu w kolejnych semestrach bez udziału trenerów Fundacji;
 4. zapewnić bezpieczne przechowywanie sprzętu użyczonego na czas realizacji projektu;
 5. zapewnić zwrot sprzętu w przypadku, gdy nie wszyscy nauczyciele zrealizują szkolenie;
 6. zapewnić szybkie przesłanie dokumentów wymaganych przez instytucje kontrolujące;
 7. zagwarantować rozliczenie nauczycieli biorących udział w projekcie z osiągnięcia celów w postaci przeszkolenia zadeklarowanej liczby nauczycieli i dzieci (16 dzieci na 1 nauczyciela).

Szkoła komunikuje się z Fundacją drogą elektroniczną. Gdy jest to możliwe podpisuje umowy z wykorzystaniem podpisu cyfrowego.

6. PRZEKAZANIE SPRZĘTU NAUCZYCIELOM ORAZ SZKOŁOM

Warunki przekazania sprzętu nauczycielom oraz szkołom reguluje odrębna umowa.

Szkoła otrzymuje klocki Lego przed rozpoczęciem zajęć w ramach I etapu, co potwierdza na protokole zdawczo-odbiorczym.

Nauczyciel otrzymuje tablet na pierwszych zajęciach prowadzonych w ramach I etapu (nie dotyczy osób dorosłych).

Nauczyciel oraz szkoła otrzymują sprzęt na warunkach umowy użyczenia do czasu rozliczenia się z projektu (nie dotyczy osób dorosłych).

Po rozliczeniu się z projektu, własność tabletu przechodzi na nauczyciela (nie dotyczy osób dorosłych).

Po rozliczeniu się z osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników przez szkołę przechodzi na nią własność sprzętu (nie dotyczy osób dorosłych).

W przypadku wycofania się nauczyciela szkoła zobligowana jest zapewnić nauczyciela zastępczego z prawem do nauczania w klasach 1-3 i zadbać o przekazanie tabletu.

W przypadku wycofania się szkoły z projektu jest ona zobligowana do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9/6, 00-216 w Warszawie oraz właściwe Ministerstwo.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych ujęte są w Polityce prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.free.org.pl.

Zgłoszenie do udziału w projekcie oznacza akceptację tego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej FREE oraz stronie projektu.

Szczegóły realizowanych projektów:

Podregiony:

 1. Kod do przyszłości – podregion Sieradzki
 2. Kod do przyszłości – podregion Warszawski Wschodni,
 3. Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski,
 4. Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki,
 5. Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki,
 6. Kod do przyszłości – podregion Siedlecki,
 7. Kod do przyszłości – podregion Łódzki,
 8. Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni,
 9. Kod do przyszłości – podregion Elbląski,
 10. Kod do przyszłości – podregion Świecki,
 11. Kod do przyszłości – podregion Koniński.

Numery umów:

 1. POPC.03.02.02.00-00-0095/17
 2. POPC.03.02.00-00-0073/17-03,
 3. POPC.03.02.00-00-0075/17-02,
 4. POPC.03.02.00-00-0092/17-02,
 5. POPC.03.02.00-00-0094/17-03,
 6. POPC.03.02.00-00-0176 /17-03,
 7. POPC.03.02.00-00-0177/17-03,
 8. POPC.03.02.00-00-0178/17-03,
 9. POPC.03.02.00-00-0179/17-03,
 10. POPC.03.02.00-00-0182/17-02,
 11. POPC.03.02.00-00-0183/17-02

Wartość całkowite projektów:

 1. 1 635 552,00 PLN
 2. 1 627 298,00 PLN,
 3. 770 430,00 PLN,
 4. 709 637,00 PLN,
 5. 1 040 386,00 PLN,
 6. 1 769 842,00 PLN,
 7. 1 747 588,00 PLN,
 8. 1 792 050,00 PLN,
 9. 681 992,00 PLN,
 10. 1 245 958,00 PLN,
 11. 1 766 328,00 PLN.

Wartości dofinansowań:

 1. 1 537 746,00 PLN
 2. 1 530 008,00 PLN,
 3. 695 930,00 PLN
 4. 634 137,00 PLN,
 5. 966 815,00 PLN,
 6. 1 667 192,00 PLN,
 7. 1 646 038,00 PLN,
 8. 688 300,00 PLN,
 9. 633 742,00 PLN,
 10. 1 169 508,00 PLN,
 11. 1 663 878,00 PLN.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019 r.