Cel i misja Fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej FREE jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent m. st. Warszawy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2015 roku.

Celem FREE jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych związanych z edukacją elektroniczną w kontekście wpływu prawa i nowych technologii na społeczeństwo i kulturę. FREE wspiera zwłaszcza ambitnych naukowców, którzy nie mają wystarczających środków badawczych oraz nie są obecnie nigdzie zatrudnieni.

Zgodnie ze Statutem (§ 7) swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

1) prowadzenie badań naukowych dotyczących edukacji, w tym: edukacji elektronicznej ze szczególnym naciskiem na badania dotyczące metodyki projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleń w Internecie;

2) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju edukacji, w tym edukacji elektronicznej oraz innych dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

3) inicjowanie, organizowanie, realizowanie i finansowanie przedsięwzięć, projektów oraz programów w zakresie prac badawczych i rozwojowych mających dostarczyć wiedzy o nowoczesnej technologii komunikacyjnej i metodyce wdrażania innowacyjnych produktów edukacyjnych;

4) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, wydawniczą oraz transfer technologii;

5) pozyskiwane funduszy na realizację celów Fundacji;

6) prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności szkoleń, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

7)   przyznawanie i finansowanie stypendiów dotyczących nauki, dydaktyki i techniki w zakresie objętym celami Fundacji;

8) współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność naukową oraz naukowo-techniczną w Polsce i za granicą;

9) prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym wszystkie uzyskane środki będą reinwestowane w działalność naukową oraz rozpowszechnianie jej wyników;

10) wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie nauki i edukacji;

11) inne działania realizujące cele statutowe.

 

Misją Fundacji jest działalność naukowo-badawcza w dziedzinie technologii informatycznych i ich wpływu na społeczeństwo. Przykłady naszych działań to:

  • wspieranie kompetencji informatycznych w społeczeństwie poprzez rozwój programów do nauczania programowania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • pomoc w zwalczaniu nierówności w dostępie do treści w Internecie w stosunku do osób niepełnosprawnych
  • podejmowanie nowatorskich tematów badawczych w takich obszarach, jak wpływ informatyki na prawo czy medycynę, a także tworzenie zespołów badawczych i wdrażanie wyników badań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

Celem Fundacji jest także prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej efektywności edukacji, ze szczególnym naciskiem na badania nad metodyką dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Wspieramy także wysiłki na rzecz wypracowania modelu funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, zwłaszcza na reformę szkolnictwa wyższego. Poszukujemy optymalnych metod i metodyk przekazywania wiedzy, w tym tworzenia treści na platformach e-learningowych. Tworzymy projekty kursów e-learningowych, wykorzystując nowoczesne metodyki prowadzenia zajęć w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania informatyki.