Nabory i ogłoszenia

Nabór osoby do projektu TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku”

Ekspert ds. biznesowych

Opis wymogów:

W tym projekcie ekspert ds. biznesowych będzie odpowiadał za konsulting w kluczowych zagadnieniach wymaganych na etapie tworzenia modelu biznesowego, który wymaga uwzględnienia na wczesnym etapie m.in. zagadnień prawnych dotyczących regulacji w obszarze podpisu cyfrowego, ochrony danych osobowych użytkowników (w tym biometrycznych, privacy by design), analizy założeń biznesowych w bardzo silnie prawnie uregulowanym (prawem UE i krajowym) sektorze podpisu cyfrowego; opracowywałby plan biznesowy i odpowiadałby za projekty umów z inwestorami, umowy NDA na użytek rozmów prowadzonych w toku realizacji projektu, analizy ryzyk prawnych i biznesowych na użytek inwestorów. Wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia lub zarządzanie), treść CV i rozmowa z Kierownikiem projektu będą decydowały o przyjęciu kandydata do projektu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

 – CV zawierające informacje potwierdzające spełniania wymagań podstawowych (np.: udział w projektach z opisem obowiązków).

– podpisana klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również tutaj: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: kontakt@free.org.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do projektu TANGO-V-A/0041/2021-00” w terminie do dnia 20 maja 2023 roku.

 Pytania związane z projektem można kierować do na wskazany powyżej adres emailowy.

 Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 5 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia 7000 zł  brutto brutto.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: czerwiec 2023 r

 Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:

  1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Termin składania ofert upływa 20 maja 2023 roku.

Data publikacji: 13 maja 2023


Nabór osób do projektu TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Na stanowiska 1, 2 i 3 nie wpłynęła żadna oferta w przewidzianym terminie. Nabór zostaje przedłużony do 23 września 2022 roku.
  2. Na stanowisko 4 wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.

Data publikacji: 12 września 2022 r.


Poszukujemy osób na następujące stanowiska w związku z realizacją projektu NCBiR  TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku”:

Stanowisko 1:

Badacz / specjalista ds rozwoju projektu

Opis wymogów:

Wynagrodzenie dla badacza / specjalisty w zakresie kontaktów z otoczeniem biznesu, rozumiejącego problematykę modeli biznesowych oraz znającego zarówno problematykę dostępności cyfrowej, jak i otoczenie prawne. Przygotowanie koncepcji w projekcie będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowych badań
dostosowanych do potrzeb koncepcji projektu i założeń biznesowych z użyciem metod badawczych. Doświadczenie w realizacji projektów będzie wykazywane udziałem w innych projektach innowacyjnych, w których tworzone były w szczególności raporty z badań i analizy rynku. Specjalista w tym projekcie musi poza tym móc wykazać znajomość zagadnień dostępności cyfrowej, mieć wykształcenie wyższe. Dodatkowym atutem będzie poiadanie publikacji naukowych w jednym z obszarów projektu.

Stanowisko 2:

Ekspert ds biznesowych

Opis wymogów:

W tym projekcie ekspert ds. biznesowych będzie odpowiadał za konsulting w kluczowych zagadnieniach wymaganych na etapie tworzenia modelu biznesowego, który wymaga uzględnienia na wczesnym etapie m.in. zagadnień prawnych dotyczących regulacji w obszsarze podpisu cyfrowego, ochrony danych osobowych użytkowników (w tym biometrycznych, privacy by design), analizy założeń biznesowych w bardzo silnie prawnie uregulowanym (prawem UE i krajowym) sektorze podpisu cyfrowego; opracowywałby plan biznesowy i odpowiadałby za projekty umów z inwestorami, umowy NDA na użytek rozmów prowadzonych w toku
realizacji projektu, analizy ryzyk prawnych i biznesowych na użytek inwestorów. Wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia lub zarządzanie), treść CV i rozmowa z Kierownikiem projektu będą decydowały o przyjęciu kandydata do projektu.

Stanowisko 3:

Architekt systemów informatycznych

Opis wymogów:

Inżynier oprogramowania z doświadczeniem w projektowaniu systemów informatycznych, wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata. Zadaniem tego specjalisty w projekcie będzie analiza bibliotek, środowisk i języków, które potencjalnie będzie można wykorzystać w przyszłym wdrożeniu, a także poznanie i testowanie ich warunków, ograniczeń, obciążenia, kosztów, kompatybilności, interoperacyjności i innych elementów, które muszą być rozpoznane przed rozpoczęciem tworzenia oprogramowania, w celu określenia specyfikacji dla oprogramowania dostarczającego dostępny podpis cyfrowy. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w korzystaniu z narzędzi ułatwiających tworzenie koncepcji orpogramowania (np. Microsoft Azure). Przygotowanie tego specjalisty do pracy w
projekcie będzie wykazywane treścią CV, wskazującego na udział w projektach informatycznych na poziomie zadowalającym z punktu widzenia potrzeb projektu, oraz rozmową z Kierownikiem projektu.

Stanowisko 4:

Specjalista ds. dostępności cyfrowej

Opis wymogów:

Osoba odpowiedzialna za elementy opracowania założeń do specyfikacji koncepcji informatycznej, biorąca udział w opracowaniu analizy rynku (ankiety, rozmowy, wywiady) i zaplanowanych badaniach, i eksperymentach. Założeniem projektu jest stworzenie oprogramowania pozwalającego na dostarczenie dostępnego cyfrowo podpisu cyfrowego, dlatego niezbędny w projekcie jest specjalista ds. dostępności cyfrowej, znający wymagania i ograniczenia środowiska osób z niepełnosprawnościami, w szczególności podgrupy osób z niepełnosprawnościami wzroku, a więc w szczególności szczegółowe wymagania standardu WCAG 2.1 (norma EN 301 549). Doświadczenie w realizacji projektów będzie wykazywane udziałem w projektach badawczych. Specjalista w tym projekcie musi poza
tym móc wykazać znajomość zagadnień dostępności cyfrowej. Dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji naukowych w jednym z obszarów projektu.

Termin składania ofert upływa 31 lipca 2022 roku.

Data publikacji: 15 lipca 2022

 


Organizacja dni wyjazdowych

Po raz drugi ogłaszamy nabór na podmiot, który podejmie się organizacji dni wyjazdowych dla dzieci  objętych projektem „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/110https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11831646487

Termin składania upływa 15 maja 2019 r. Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów z tej właśnie strony.

Data publikacji: 23.04.2019


Zakup klocków i tabletów

Po raz drugi ogłaszamy postępowanie na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu nauki kodowania tj. klocków oraz tabletów. Szczegóły dla każdego z podregionów zawarte są w Bazie Konkurencyjności. Tam też znajdziecie Państwo wzór oferty oraz inne kluczowe dla postępowania załączniki.

Termin składania ofert został wydłużony i upływa 10 października 2018 r.

Oto zestawienie dotychczasowych zmian:

– W dniu 10.09.2018r. treść ogłoszenia została zmieniona.

– W dniu 25.09.2018r. treść ogłoszenia została zmieniona. Dodane odpowiedzi na zadanie pytania.

– W dniu 30.09.2018 r. treść ogłoszenie została zmieniona. Dodane odpowiedzi na zadanie pytania.

– W dniu 05.10.2018 zostało dodane sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej budżetu oraz ujednolicenie Istotnych Postanowień Umownych, umieszczono również odpowiedzi na pytania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz odpowiedzi znajdują się pod adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134221

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134216

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134218

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134215

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134197

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134222

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134220

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134219

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134217

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134214

Data ostatniej aktualizacji: 5.10.2018


Trenerzy

Po raz drugi ogłaszamy nabór na trenerów projektu. Szczegóły zawarte są na stronie Bazy konkurencyjności dla każdego z 10 podregionów:

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Zapraszamy do składania ofert.

Data publikacji: 22.07.2018


Organizacja dni wyjazdowych

Ogłaszamy nabór na podmiot, który podejmie się organizacji dni wyjazdowych dla dzieci w 5 regionach objętych projektem „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106487

Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów z tej właśnie strony.

Data publikacji: 23.04.2018


Personel projektu

Ogłaszamy nabór na personel projektu niezbędny do realizacji projektu  „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2017 r. na adres kontaktowy Fundacji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.


Marketing

Publikujemy zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w odniesieniu do usług promocyjnych koniecznych do realizacji projektów szkoleniowych w podregionach wałbrzyskim, grudziądzkim, sieradzkim, skierniewickim i warszawskim wschodnim. Szczegóły zawarte są w ogłoszeniu tutaj.

Oprócz tego prosimy o zapoznanie się także z następującymi załącznikami:

  1. formularz ofertowy (Zalacznik_1)
  2. istotne postanowienia umowne (Załącznik 2)
  3. wykaz usług (Zalacznik_3)
  4. wykaz osób (Załącznik 4)

Termin składania ofert: 3 październik 2017.

Data publikacji: 25 września 2017

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/FREE/POPC/3.2  [Wynik zapytania nr 1_free_popc_3.2]