Algorytmy komputerowe a reforma prawa autorskiego w UE

Algorytmy komputerowe towarzyszą nam w wielu obszarach życia. Chociaż z jednej strony stanowią dla nas nieocenioną pomoc oraz stwarzają możliwości nieosiągalne w inny sposób, algorytmy stwarzają również wyzwania dla prawodawców pragnących wspierać ten sposób korzystania z nich, przeciwdziałając jednoczenie negatywnemu wpływowi, jaki mogą one mieć na prawa człowieka (tj. swobodę wypowiedzi, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej) lub na przykład zagadnienia dotyczące transparentności.

Naszym celem jest zwiększanie świadomości prawodawców i innych zainteresowanych w zakresie kluczowego wyzwania, jakim jest stworzenie regulacji dotyczącej algorytmów, a także wskazywanie prawodawcy europejskiemu najskuteczniejszych środków do osiągnięcia tego celu. W związku z tym nasza działalność koncentruje się zasadniczo wokół dwóch obszarów szczególnie silnie powiązanych z algorytmami – egzekwowania praw autorskich w świecie cyfrowym oraz edukacji za pośrednictwem Internetu. Poprzez analizowanie regulacji czterech największych systemów prawnych, rozwijanie wiedzy w drodze wywiadów ze specjalistami z dziedziny IT, porównywanie zagadnień z obszaru egzekwowania praw autorskich i edukacji w świecie online, pragniemy stworzyć solidny fundament teoretyczny (o praktycznym wymiarze) dla prawnej regulacji algorytmów, takich jak na przykład ostatnia propozycja dyrektywy ws. prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym.

Ponadto zamierzamy objąć zakresem naszych badań kwestię uczenia się maszyn oraz wpływu tego zjawiska na proces nauczania. Pragniemy również stworzyć zasady i metody służące generalnemu uregulowaniu algorytmów. Planowane badania mają duży potencjał, mogący przynieść wymierną korzyść obywatelom Unii Europejskiej i innym podmiotom, poprzez zwiększenie efektywności egzekwowania praw autorskich w świecie cyfrowym oraz platform edukacji online, przy jednoczesnym zagwarantowaniu należytej ochrony dla praw człowieka oraz wartości europejskich.