Wolny Uniwersytet Cyfrowy (FREE University)

Cel projektu

Nowe technologie w służbie urzędnikom? Elektroniczny obieg dokumentów, bezpieczeństwo danych osobowych i wreszcie komunikacja urząd-mieszkaniec-urząd to codzienne zadania i wyzwania polskich samorządowców.

W obliczu zmian demograficznych i szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, bez praktycznych wskazówek, radzenie sobie z tymi wyzwaniami okazuje się trudne, nie tylko dla urzędników, ale przede wszystkim dla starszych mieszkańców miast i gmin. Dlatego Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie „WOLNY UNIWERSYTET CYFROWY“.

Projekt został opracowany, aby wspierać władze samorządowe w procesie doskonalenia kompetencji cyfrowych mieszkańcow, zwłaszcza osób starszych. Jego głównym celem jest zapewnienie gminom, szczególnie jednostkom mniejszym i biedniejszym, wsparcia w zakresie kompleksowego i przyjaznego wdrożenia działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych u osób starszych na ich terenie. Zadania stojące przed samorządami są skomplikowane nie tylko informatycznie i technologicznie, ale przede wszystkim społecznie i organizacyjnie.

Projekt został opracowany po to, aby w sposób przyjazny wspierać rozwój i doskonalić kompetencje cyfrowe seniorów we współpracy z lokalnymi partnerami i w lokalnym środowisku. Głównym celem projektu jest zapewnienie seniorom wsparcia i realizacja działań na rzecz rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Projekt WOLNY UNIWERSYTET CYFROWY jest odpowiedzią na zmiany demograficzne oraz na konkretne potrzeby seniorów i ich otoczenia. Projekt jest elementem budowania samorządowego systemu wsparcia osób 60+ w zakresie posługiwania się nowymi technologiami. To cykl szkoleń, animacji, spotkań, konsultacji indywidualnych, które wykorzystując potencjał dialogu, pozwalają na oswojenie osób starszych z nowymi technologiami oraz wzmocnienia więzi z najbliższymi i rówieśnikami. Istotą projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów oraz społeczna integracja osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania trenerów i animatorów.

Dla kogo?

Projekt jest realizowany na terenie jednego województwa i obejmuje co najmniej 40 % gmin w danym województwie objętym projektem. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są osoby, które ukończyły 65 rok życia w dniu przystąpienia do projektu. Liczba uczestników w projekcie wynosi minimum 0,005 populacji osób 65+ w województwie na podstawie badania GUS pt. „Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym”.

Dlaczego warto?

Każdy urząd otrzyma pomoc merytoryczną przy podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz zyska wiedzę o już zastosowanych w praktyce przez inne samorządy sposobach realizowania nowych zadań. Udział w projekcie zapewnia możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania cennych znajomości pomiędzy ekspertami i praktykami a pracownikami urzędu i mieszkańcami.

Korzyści z udziału w projekcie dla gminy/miasta

 • Budowanie pozytywnego wizerunku samorządów wśrod osób starszych i ich otoczenia, poprzez realizację działań zmierzających do poprawy jakości ich życia
 • Integracja osób starszych podczas organizowanych dla nich spotkań oraz zapobieganie ich wykluczeniu cyfrowemu
 • Uzyskanie prestiżowego wyróżnienia „Samorządu przyjaznego seniorom“
 • Każdy urząd otrzyma pomoc merytoryczną przy podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wśród seniorów oraz zyska wiedzę o już zastosowanych w praktyce przez inne samorządy sposobach realizowania nowych zadań.
 • Udział w projekcie zapewnia możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania cennych znajomości pomiędzy ekspertami i praktykami a pracownikami urzędu i seniorami.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy urzedu– udział w praktycznych i nieodpłatnych szkoleniach stworzonych zgodnie z potrzebami urzędników i seniorów, realizowanych przez ekspertów
 • Usprawnienie komunikacji osób starszych z urzędami
 • Podniesienie kompetencji cyfrowych pośród mieszkańców gminy uczestniczących w projekcie

 

Co obejmuje projekt?

 1. Bezpłatne szkolenia, animacje i materiały cyfrowe dla seniorów z kompetencji cyfrowych dostępne także on-line dla mieszkańców i dopasowane do potrzeb tej grupy wiekowej. Będą to szkolenia z umiejętności poruszania się po Internecie, możliwości, jakie daje Internet i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (dla osób dojrzałych) oraz nauka korzystania z narzędzi cyfrowych.
 2. Współorganizację Dni Seniora i Gali Seniora, podczas której wyróżnimy najbardziej aktywnych seniorów i samorządy wspierające seniorów. To spotkanie integracyjne dla seniorów i jst z koncertem, bankietem i muzyką na żywo, z uhonorowaniem samorządów wspierających seniorów i kończące szkolenia wraz z wręczeniem nagród za ukończenie szkoleń: pakiet badań, wyjazd do uzdrowiska, tablety i inne gadżety technologiczne
 3. Prestiżowy certyfikat „Samorząd Przyjazny Seniorom“

 

Jakie są zasady finansowania?

Udział jst w projekcie jest nieodpłatny.

 

Kto jest wykonawcą projektu?

Projekt realizowany przez konsorcjum renomowanych organizacji – Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (partner wiodący), Fundacji Szansa dla Niewidomych, Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacji Girls Code Fun, Stowarzyszenia Manko, Spółdzielni Fajna, firmy MobileMS i finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Działanie 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej działa od 2015 r. na polu badań i dydaktyki związanej z edukacją cyfrową i nauczaniem drogą elektroniczną. Fundacja Szansa dla Niewidomych od wielu lat prowadzi m.in. działalność związaną z edukacją cyfrową niewidomych w Polsce. Pozostałe organizacje zapewniają duże doświadczenie w pracy z seniorami oraz organizacją działań szkoleniowych w całej Polsce.

Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewnia wydawnictwo MUNICIPIUM SA, działające na rynku od 1990 r. Misją firmy jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce. Głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjno-wydawniczych na rzecz samorządu terytorialnego. MUNICIPIUM SA wydaje Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” i miesięcznik „Pracownik Samorządowy”. Jest również wydawcą wielu pozycji książkowo-poradnikowych z zakresu problematyki społecznej, prawnej, ekonomicznej, finansowej. MUNICIPIUM SA to także bogata oferta specjalistycznych szkoleń prawnych, oświatowych, gospodarczych dostępnych na interaktywnej platformie szkoleniowej „Akademia Wspólnoty”.

 

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Wystarczy wypełnić umowę o współpracy [Porozumienie z gminą 3-1 – WZÓR]:

 • należy podać liczbę seniorów do przeszkolenia w ciągu 3 lat (np. 50 albo 100 osób) oraz
 • określić wartość lokalu udostępnianego na czas szkoleń w tym okresie (np. 5000 PLN)

Skan umowy należy odesłać na adres: kontakt@free.org.pl do 15 kwietnia 2017 r., a oryginał pocztą na adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, ul. Konwiktorska 9/6 Warszawa.