Zasady WCAG 2.0

Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome oraz słabowidzące mają szczególnie utrudniony dostęp do bogactwa treści prezentowanych w Internecie. Celem projektu jest stworzenie grupy badawczej obejmującej także osoby niewidome oraz słabowidzące, która dokona analizy prawnych aspektów najnowszej wersji zasad udostępniania treści w Internecie z perspektywy prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego oraz ich faktycznego stosowania w polskiej rzeczywistości.
Wstępne badania prowadzone w ramach FREE obejmą obowiązujące oraz projektowane przepisy prawne, a także standardy techniczne, w tym drugą wersję Zasad Udostępniania Treści na Stronach Internetowych (WCAG 2.0). Zgodnie z tymi zasadami, twórcy serwisów internetowych powinni je przygotowywać w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne, w tym niewidome oraz słabowidzące, mogły za pomocą np. specjalnego oprogramowania do odczytu ekranu, odsłuchiwać zawartość stron. Warto podkreślić, że polski prawodawca nadał tym zasadom wysoką rangę nakazując wszystkim serwisom internetowym organów publicznych w Polsce stosowanie się do WCAG 2.0 od czerwca 2015 r.
W polskiej literaturze prawniczej temat nie został jeszcze do tej pory podjęty. Prawnicy nie przeprowadzili jeszcze żadnych badań na temat treści zasad WCAG, zakresu podmiotów zobowiązanych do ich stosowania, czy konsekwencji prawnych ich niezastosowania. Badacze FREE wystąpili do NCN z wnioskiem o sfinansowania badań podstawowych w ramach tego projektu.