Biobanki i podsumowanie I edycji onkograntów

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem (FPLWzR) wyłoniła zwycięzców I edycji konkursu na dofinansowania analiz eksperckich i projektów badawczych z obszaru walki z rakiem. Jest nam miło donieść, że dwa wnioski, złożone w 2017 roku przez dr Małgorzatę Stępień i dr hab. Przemysława Polańskiego z Fundacji FREE znalazły się w gronie 5 laureatów, wyłonionych spośród 23 zgłoszonych projektów naukowych. Zwycięskim projektom przyznano granty, a czas ich realizacji wynosił sześć miesięcy.

Wszystkie wnioski ocenili niezależni eksperci, reprezentujący dziedziny odpowiadające ich tematyce. Na tej podstawie Jury w składzie: dr n. med. Joanna Didkowska, prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski – członkowie Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz p. Elżbieta Kozik, przewodnicząca Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, prof. Antonina Ostrowska, prof. Leszek Koczanowicz oraz Lubomir Jurczak wyłoniło laureatów konkursu w dwóch kategoriach: (1) polityka oraz (2) edukacja w walce z rakiem.

Dr Małgorzata Stępień opracowała wniosek zatytułowany Koncepcja programu kształcenia koordynatorów opieki onkologicznej na tle modelu nowej funkcji (kategoria 1). Projekt ten – zdaniem dr. Łukasza Andrzejewskiego, prezesa Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem – ma szansę wypełnić lukę, którą szczególnie boleśnie odczuwają pacjenci. Koordynator ma być bowiem dla nich wsparciem w skomplikowanej rzeczywistości leczenia onkologicznego. Aby tak się stało, trzeba jednak trzeba odpowiednich ludzi skutecznie przeszkolić.

Z kolei dr hab. Przemysław Polański zrealizował projekt zatytułowany Założenia do ustawowej regulacji Centralnego Rejestru Zasobów Próbek Biologicznych (Biobank Centralny) (kategoria 1). Wniosek – jak podkreślił  prof. Sergiusz Nawrocki – dotyczy niezwykle aktualnego tematu, jakim jest konieczna regulacja zasad pobierania, przechowywania i wykorzystywania ludzkiego materiału biologicznego. W roku 2009 magazyn „Time” uznał biobanki za jedną z dziesięciu idei, które mogą zmienić świat. W Polsce brak jest ustawy regulującej kwestie prawno-etyczne biobankowania. Musimy i w tej kwestii pilnie nadążyć za światem, jeśli chcemy uczestniczyć w rewolucji naukowej, zapoczątkowanej odczytaniem ludzkiego genomu.

Konkurs FPLWzR o otwartym charakterze był adresowany do badaczy i organizacji pozarządowych, zainteresowanych problematyką zdrowotną w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów. Jego celem było wsparcie finansowe analiz i projektów badawczych twórczo nawiązujących do dokumentu Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (www.walkazrakiem.pl).

Ocenie podlegały nie tylko zgodność zgłoszonego wniosku z celami konkursu i jego kategoriami oraz właściwą identyfikację problemu badawczego w perspektywie Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, ale i oryginalność projektu, uzasadnienie celowości, planowane działania i spodziewane rezultaty, dorobek naukowy i kwalifikacje wnioskodawców, konstrukcja budżetu i uzasadnienie wydatków w odniesieniu do zakładanych celów projektu, metodyka projektu oraz jego harmonogram.

Pozostałymi trzema nagrodzonymi wnioskami (kategoria 2) zostały: Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciw HPV, autorstwa dr K. Kowalczewskiej-Grabowskiej i dr hab. M. Świątkiewicz-Mośny; Sojusznicy raka, czyli czynniki infekcyjne w etiopatogenezie chorób nowotworowych, autorstwa dr n. med. K. Domińskiej i dr hab. n. med. A. W. Piastowskiej-Ciesielskiej; Analiza ekspercka polityki zdrowotnej, ograniczającej palenie tytoniu w Polsce w kontekście realizacji celów i zadań Strategii Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015-2024 – badanie Delphi, autorstwa K. Przewoźniaka oraz mgr J. Łobaszewskiego i mgr P. Koczkodaja.

W dniu 18 stycznia 2018 r. w siedzibie FPLWzR w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca I edycję konkursu Onkogranty. Wzięli w niej udział wspomniani laureaci, uczestnicząc w panelu dyskusyjnym pod przewodnictwem członka zarządu Fundacji, prof. dr hab. n. med. Jacka Jassema. W spotkaniu uczestniczyli także organizatorzy konkursu: dr Łukasz Andrzejewski – prezes zarządu FPLWzR, dr Marta Mańczuk – członek zarządu i Barbara Kochman – kierownik Biura Zarządu.