Ustawa o dostępności cyfrowej. Komentarz

W maju 2021 r. ukazał się komentarz do ustawy o dostępności cyfrowej napisany przez osoby skupione wokół Fundacji w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Ustawa z 4.4.2019 r. – o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 327, s. 1), której celem jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności stron internetowych organów sektora publicznego i ich aplikacji mobilnych, dzięki czemu strony internetowe i aplikacje mobilne będą bardziej dostępne dla użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości, co stanowi wprost odesłanie do podstawowych czterech zasad standardu technicznego Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Z badań wynika, że jedynie ok. 50% stron internetowych podmiotów publicznych spełnia te wymagania.

Celem komentarza jest przybliżenie przepisów ustawowych oraz poszerzenie wiedzy czytelników związanej z funkcjonowaniem Internetu oraz stron internetowych organów sektora publicznego, a ponadto wyjaśnienie warunków prawnych usług, które są świadczone za ich pośrednictwem.

W publikacji omówiono zagadnienia związane z:

  • dostępnością cyfrową,
  • obowiązkami podmiotów publicznych związanych z dostępnością cyfrową,
  • alternatywnymi sposobami dostępu do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej,
  • karami pieniężnymi za uporczywe niestosowanie się do obowiązków.